Adhikari, T. N. (2022). Gurukul Education and Its Impact on Modern Education. Shiksha Shastra Saurabh, 23(1), 106–111. https://doi.org/10.3126/sss.v23i1.51938