Niraula, N., & Pokhrel, B. M. . (2022). Changing Rainfall Pattern in Pokhara Valley, Nepal. The Geographic Base, 9(1), 129–140. https://doi.org/10.3126/tgb.v9i1.55444