(1)
भट्टराई Bhattarai ट. T. थैले खत्रीको इतिहास कथामा प्रगतिवाद {Progressivism in Thale Khatri’s Historical Fiction}. Tribhuvan J. 2023, 1, 28-33.