(1)
तिवारी Tiwari ज. J. अर्को क्षितिजको खोज कथामा विश्वदृष्टि {A Worldview in the Story of the Discovery of Another Horizon}. Tribhuvan J. 2023, 1, 8-16.