[1]
तिवारी Tiwari ज. J., “अर्को क्षितिजको खोज कथामा विश्वदृष्टि {A worldview in the story of the discovery of another horizon}”, Tribhuvan J., vol. 1, no. 1, pp. 8–16, Mar. 2023.