तिवारी Tiwari ज. J. “अर्को क्षितिजको खोज कथामा विश्वदृष्टि {A Worldview in the Story of the Discovery of Another Horizon}”. Tribhuvan Journal, vol. 1, no. 1, Mar. 2023, pp. 8-16, doi:10.3126/tribj.v1i1.53588.