Yadav, N., Yadav, R., & Pokhrel, B. (2018). Qualitative analysis of milk available in local market of Janakpurdham, Nepal. Tribhuvan University Journal of Microbiology, 5, 97-100. https://doi.org/10.3126/tujm.v5i0.22321