YADAV, N.; YADAV, R.; POKHREL, B. Qualitative analysis of milk available in local market of Janakpurdham, Nepal. Tribhuvan University Journal of Microbiology, v. 5, p. 97-100, 26 set. 2018.