Yadav, N., Yadav, R. and Pokhrel, B. (2018) “Qualitative analysis of milk available in local market of Janakpurdham, Nepal”, Tribhuvan University Journal of Microbiology, 5, pp. 97-100. doi: 10.3126/tujm.v5i0.22321.