(1)
Baniya, D. Geo-Strategic Importance of Nepal. unityj 2020, 1, 39-47.