Baniya, D. (2020). Geo-strategic importance of Nepal. Unity Journal, 1, 39-47. https://doi.org/10.3126/unityj.v1i0.35693