SHRESTHA, N. Editorial Vol.1. Unity Journal, v. 1, 1 fev. 2020.