BANIYA, D. Geo-strategic importance of Nepal. Unity Journal, v. 1, p. 39-47, 1 fev. 2020.