गौतम Gautamअ. A. राष्ट्रिय सुरक्षामा विकासको पार्श्वचित्र Rashtria Surakshyama Bikasko Parshwachitra. Unity Journal, v. 1, p. 152-157, 2 fev. 2020.