Baniya, Dharma. 2020. “Geo-Strategic Importance of Nepal”. Unity Journal 1 (February), 39-47. https://doi.org/10.3126/unityj.v1i0.35693.