Shrestha, N. (2020) “Editorial Vol.1”, Unity Journal, 1. doi: 10.3126/unityj.v1i0.35672.