Baniya, D. (2020) “Geo-strategic importance of Nepal”, Unity Journal, 1, pp. 39-47. doi: 10.3126/unityj.v1i0.35693.