Baniya, D. “Geo-Strategic Importance of Nepal”. Unity Journal, Vol. 1, Feb. 2020, pp. 39-47, doi:10.3126/unityj.v1i0.35693.