Dhakal, Hemanta, Dharma Giri, Anisha Rana, Bipana M Sadadev, Prasant Ghimire, Kritagya Gyanwali, Binita Karki, and Manshanta Ghimire. 2019. “Survey on the Avian Diversity Along the Annapurna Sanctuary Trekking Route in Western Nepal”. ZOO-Journal 5 (December):85-96. https://doi.org/10.3126/zooj.v5i0.34934.