Dhungana, Govinda Prasad, Far-Western University, Mahendranagar, Kanchanpur, Nepal, Nepal