Shrestha, Sarju Man, Sunderland Royal Hospital, Sunderland, UK, United Kingdom