Basnyat, Soney, Resident, Internal Medicine; St. Mary Mercy Hospital, Livonia, United States