Editorial Team

Editor in Chief
Prof. Dr. Jay N Shah
Patan Hospital (PH)
Patan Academy of Health Sciences (PAHS)
Nepal Association of Medical Editors (NAME)
Email: drjaywufei@gmail.com

Managing Editor
Dr. Ashis Shrestha
Patan Hospital (PH)
Patan Academy of Health Sciences (PAHS)
Nepal
Email: ashisshrestha@pahs.edu.np

Executive Editors

Dr. Ajit Nepal
Dr. Buddhi Poudyal
Dr. Imram Ansari
Dr. Kedar Baral
Dr. Nabees Man Singh Pradhan
Dr. Paban Sharma
Dr. Pukar Maskey
Dr. Rabi SHakya
Dr. Ranjan DevBhandary
Mr. Shita Bhandry
Dr. Shrijana Shrestha
Dr. Sitaram Shrestha
Dr. Sumana Bajracyarya

Office Secretary

Mr. Anil Raj Sharma