Editorial Team

Dubi Nanda Dhakal
Tribhuvan University, Nepal
Email: dndhakal@gmail.com, dubi.dhakal@cdl.tu.edu.np

Lekhnath Sharma Pathak
Tribhuvan University, Nepal
Email: lekhnathspathak@gmail.com, lekhnath.pathak@cdl.tu.edu.np

Bhim Narayan Regmi
Tribhuvan University, Nepal
Email: bhimregmi@gmail.com, bhim.regmi@cdl.tu.edu.np