Editorial Team

Editor–in-Chief

Dr. Prem Bahadur Thapa

Nepal Geological Society

Kathmandu Nepal

Website: https://ngs.org.np

Email: ngsnepaleditorial@gmail.com

 Managing Editor

Dr. Krishna Chandra Devkota

Email: ngsnepaleditorial@gmail.com

 Members

Dr. Lok Bijaya Adhikari

Dr. Prakash das Ulak

Dr. Dev Prasad Jaisi

Dr. Suman Manandhar

Dr. Dilli Ram Thapa

Dr. Suchita Shrestha

Dr. Babu Ram Gyawali

Dr. Laurent Bollinger

Prof. Dr. Mary Hubbard

Prof. Dr. Krishna Kanta Panthi

Prof. Dr. Tetsuya Sakai

Mr. Nir Shakya

Mr. Krishna Kumar Shrestha

Mr. Bala Ram Upadhyaya