Editorial Team

Editor-in-Chief
Dr. Kamal Prasad Sapkota
Central Department of Chemistry
TU, Kirtipur, Kathmandu, Nepal
Email: kamal.sapkota@ac.tu.edu.np / mychemistry2037@gmail.com

Editors
Shreedhar Gautam
Department of Chemistry
Amrit Campus, TU, Kathmandu, Nepal
Email: sdgautam72@gmail.com

Pitambar Shrestha
Department of Physics,
Amrit Campus, TU, Kathmandu, Nepal
Email: pitamber.shrestha@ac.tu.edu.np / pitambershrestha@yahoo.com

Dr. Jaya Prakash Hamal
Department of Botany
Amrit Campus, TU, Kathmandu, Nepal
Email: jayahamal@gmail.com

Bijay Kumar Jha
Department of Physics
Amrit Campus, TU, Kathmandu, Nepal
Email: jhav7050@gmail.com

Dr. Deval Prasad Bhattarai
Department of Chemistry
Amrit Campus, TU, Kathmandu, Nepal
Email: devalprasadbhattarai@gmail.com

Hari Bhakta Oli
Department of Chemistry
Amrit Campus, TU, Kathmandu, Nepal
Email: haribhakta69@gmail.com

Advisory Board
Prof. Dr. Narayan Prasad Chapagain
Dr. Lok Bahadur Baral
Prof. Dr. Mukesh Kumar Chhetri
Prof. Dr. Daman Raj Gautam
Prof. Dr. Leela Pradhan Rajesh Mahaju
Dr. Dipak Gupta

Reviewers
Dr. Ram Lal Shrestha (Swagat)
Dr. Janak Ratna Malla
Dr. Bijay Lal Pradhan
Dr. Manoj Kumar Chaudhary
Dr. Surendra Raj Pathak
Dr. Sheela Singh
Dr. Raksha Thapa