Editorial Team

Advisor
Dr. Sagar Raj Sharma

Editors
Dr. Nirmala Mani Adhikary
Ms. Ekku Maya Pun
Dr. Sudhamshu Dahal
Dr. Kashi Raj Pandey
Dr. Ram Chandra Poudel
Mr. Sudarshan Prasad Dahal
Mr. Chandi Raj Dahal

Layout Designer
Mr. Kul Bahadur Thapa Magar