Patron
Biranji Gautam
Campus Chief
Janapriya Multiple Campus
Pokhara, Nepal

Dr. Bir Bahadur Karki
Janapriya Multiple Campus,
Tribhuvan University
Nepal
Email: bbkarki@gmail.com

Mr. Devilal Sharma
Janapriya Multiple Campus,
Tribhuvan University
Nepal
Email: dlshaema@gmail.com

Prof. Dr. Vikash Kumar KC
Janapriya Multiple Campus,
Tribhuvan University
Nepal
Email: vkkc2001@gmail.com

Prof. Dr. Rajendra Prasad Paudel
Janapriya Multiple Campus,
Tribhuvan University
Nepal

Janapriya Research and Consultancy Centre

Bir Bahadur Karki
Devilal Sharma
Rajendra Prasad Paudel
Shreekanta Sharma Khatiwada
Vikash Kumar K.C.
Vishnu Prasad Paudel