Editorial Team

Patron
Prof. Dr. Mani Prasad Gautam, MD, DM Cardiology, FACC
Senior Consultant, Bharatpur Hospital, Nepal
Email: manigautam@gmail.com

Chief Editor
Dr. Shankar Laudari, MD/DM Cardiology, FESC/FACC
Consultant Cardiologist
Chitwan Mutu Aspatal Pvt. Ltd
Bharatpur, Chitwan, Nepal Nepal
Email: lshankar2@gmail.com

Managing Editor
Mr. Hari Prasad Upadhyay
Email: hpchalise@gmail.com

Editors
Dr. Kaushal Tiwari
Email: drkaushalkt@yahoo.com

Dr. Sachin Dhungel
Email: sachindhungel@gmail.com

Dr. Sudhir Regmi
Email: sudhirregmi@yahoo.com

Dr. Bishnu Mani Dhital
Email: bishnumd@gmail.com

Dr. Pukar Ghimire
Email: pukarghimire@yahoo.com

Principal Contact
Editorial Office
Journal of National Heart & Lung Society Nepal
Chitwan Mutu Aspatal Pvt. Ltd.,
Bharatpur, Chitwan, Nepal
+977-9845181464, 977 984-5112909

Executive Committee
National Heart & Lung Society Nepal
President
Prof. Dr. Mani Prasad Gautam

Immediate Past President
Prof. Dr. Shyam Raj Regmi

Vice President
Dr. Sudhir Regmi

General Secretary
Dr. Shankar Laudari

Vice Secretary
Dr. Sachin Dhungel

Treasurer
Dr. Bharati Devi Sharma Regmi

Vice Treasurer
Dr. Bishnu Mani Dhital

Members
Dr. Samir Gautam
Dr. Navaraj Paudel
Dr. Bishal K.C.
Dr. Sabina Sedhain
Dr. Shahid Murtuza
Dr. Sailesh Gurung
Dr. Pukar Ghimire

Secretariat
Mr. Ramchandra Khattri