Editorial Team

Prof Prem Sagar Chapagain
Central Department of Geography
Tribhuvan University, Kirtipur, Nepal
Email: ps.chapagain@gmail.com

Editors: 

Basanta Paudel, Ph. D

Raju Rai, Ph.D. 

Liladhar Sapkota

Jayanti Karki

Managing Editor: 

Basanta Kumar Neupane

Basanta Kumar Neupane
Patron
Hriday Lal Koirala
Head of Department, Central Department of Geography, TU, Kirtipur, Nepal

Advisory Board
Prof. Pashupati Nepal, Ph.D
Prof. Umesh Kumar Mandal, Ph.D.
Prof. Dhyanendra Bahadur Rai, Ph.D
Kanhaiya Sapkota, Ph.D
Shobha Shresth, Ph.D.
Motilal Ghimire, Ph.D
Pushpa Sharma, Ph.D
Chhabilal Chidi, Ph.D
Sher Bahadur Gurung