Editorial Team

Patron: 

Dr. Nabaraj Neupane

President

NELTA Gandaki Province

nabaraj.neupane@prnc.tu.edu.np

Editor-in-Chief: 

Mr. PitambarPaudel

pitambarp@pncampus.edu.np

Co-editors: 

Dr. Priti Kumari Mandal

nandal.priti01@gmail.com

Mr. Binod Neupane

nbinod2017@gmail.com

Mr. LaxmanBabu Acharya

laxmanbabuacharya@gmail.com

Mr. Alex Lowry

alexglowry@gmail.com

Production Coordinator: 

Mr. Kamal Raj Lamsal

lamsalkamalraj@gmail.com

Financial Coordinator: 

Mr. Mukesh Kumar Adhikari

adhimk1976@gmail.com

Journal Management Coordinator: 

Mr. Ram Chandra Pokhrel

pokhrelrc86@gmail.com

Advisory Board: 

Prof. Dr. Jai Raj Awasthi

Prof. Dr. Govinda Raj Bhattarai

Prof. Dr. Chandreshwar Mishra

Prof. Dr. Krishna Chandra Sharma

Prof. Dr. Laxman Gnawali

Roster of the Reviewers: 

Prof. Dr. Anju Giri

Prof. Dr. Bal Mukunda Bhandari

Prof.  Tirtha Raj Aryal

Prof. Dr. Yam Bahadur Chhetri

Dr. Ram Ashish Giri

Dr. PremPhyak

Dr. Min Pun

Dr. Bhawana Pokhrel

Dr. Hanlie Dippennar

Dr. Suman Laudari

Dr. Sunil Mishra

Mr. Balram Adhikari

Mr. Prem Prasad Paudel

Mrs. HimaRawal

Mr. Pitri Raj Banstola

Mr. Jagadish Paudel

Mr.Rajan Kumar Kandel

Mrs. Stela Wasson

Mr. Shyam Bahadur Pandey

Mr. Tirtha karki

Mr. Lekh Nath Baral

Mr. Mohan Singh Saud

Mr. Saroj G. C.